മുട്ട

മുട്ട കറി (Egg Curry)

എപ്പോഴും എളുപ്പത്തില്‍ തയ്യാറാക്കാവുന്ന നമ്മുടെ ഈ മുട്ട കറി ഏതു പലഹാരമായാലും ചോര്‍ ആയാലും കൂടെ നല്ല ചേര്‍ച്ച ആണ്‌.